Адрес 1:
София, ул. 202 ТЕЦ София
тел.: 02/831 08 39
 

0884 73 71 24

0888 65 24 12

boyanskaroza@gmail.com
boyanskaroza@abv.bg